İEEF

GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI MERKEZİ

KVKK KOŞULLARI:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Web Sitemiz ve içindeki uygulamalar aracılığıyla Derneğimizle iletişime geçenler için İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış olan Yasal Uyarı;

Kişisel verileriniz, derneğimiz tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında üretilen ve sunulan mal ve hizmetler ile reel ve sanal ortam kanallarımızdan ulaştığınız her türlü ürün talepleriniz ve bunlarla ilgili şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması amacıyla, sesli ve görüntülü çağrı merkezlerimiz kanalıyla kablolu, kablosuz, digital ve elektronik ortamlarda kurduğunuz iletişimin sıhhati bakımından gerektiğinde açık rıza almak suretiyle ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu İşitme Engelliler Eğitim FaaliyetleriDerneği tarafından;
Derneğimiz faaliyetleri kapsamında reel ve sanal ortamlarda sunulan mal ve hizmetlerimiz, ürünlerimizle ilgili talep ve şikayet kayıtlarınızın oluşturulması ve sonuçlandırılması kapsamında;

Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli tüm çalışmaların yönetim ve proje ekiplerimiz, iş birimlerimiz tarafından yapılması, yerine getirilmesi, duyurulması ve ilgili tüm iş süreçlerinin yürütülmesi,
Derneğimizin ve Derneğimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ve Derneğimiz tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin, engelli haklarının geliştirilmesi ile amatör, ticari, profesyonel, yarı profesyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili yönetim ve proje ekiplerimiz, iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile benzer amaçlar ve gereklilikler nedeniyle gerektiğinde açık rıza almak suretiyle ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde sizlerden elde edilen tüm iletişim verileri tarafımızca işlenebilecek, gerekmesi halinde ulusal ve uluslararası projelerimiz kapsamında yurtiçi ve yurtdışı sistemlere eklenmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışında paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları hakkında sizi daha fazla bilgilendirmek isteriz ki;
Kişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan Proje ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve kanunen bunları talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere,
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip, işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlendi ise buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmnadığı öğrenme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltme talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilemesini isteme,
• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, slime veya yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumuna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri Kanun’un 11. maddesinde sıralan haklara yönelik taleplerini destek@ieef.org.tr adresi üzerinden İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği’ne iletebilecektir. Derneğimiz, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, talep edilen hususlar ayrıca bir masraf gerektiriyor ise Derneğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İEEF GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI MERKEZİ

İEEF Görüntülü Çağrı Merkezi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 466 milyon işitme engelli yaşıyor. Bu kişilerin 34 milyonunu ise 15 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor.

Dünya nüfusunun yüzde 5’ten fazlasını oluşturan işitme engellilerin sayısı, gerekli önlemler alınmazsa 2030’da 630 milyon, 2050’ye kadarsa 900 milyonu bulacak. Bu da 2050’de her 10 kişiden birinin işitme engelli olacağı anlamına geliyor.

DSÖ ayrıca çözüme kavuşturulamayan işitme kayıplarının küresel olarak yılda 70 milyar dolara mal olduğunu belirtiyor. Bunlar sağlık sektöründeki harcamalar, eğitim desteği, üretkenliğin azalması ve sosyal harcamalardan oluşuyor. DSÖ, rehabilitasyon, eğitim, gerekli imkanlar ve materyallerin sağlanmasıyla işitme engellilerin yaşamlarının kolaylaştırılabileceğini belirtiyor.

Bu kapsamda işitme kaybıyla ilgili farkındalığı artırma, işaret dilinin yaygınlaştırılması ve hizmet alımına erişimi kolaylaştırma gibi faaliyetler önem arz ediyor. Dünya Engellilik Raporu, engelli insanların ve bütün toplumun faydalanması adına; engelleri ortadan kaldıracak koşullar yaratmak, rehabilitasyon ve destek hizmetlerini geliştirmek, yeterli sosyal koruma sağlamak, kapsayıcı politikalar ve programlar oluşturmak, var olan ve yeni standartlar ile yasaları yürürlüğe sokmak için bütün ilgili paydaşlara -hükümetlere, sivil toplum örgütlerine ve engelli insanların örgütlerine- atılacak adımlar önermektedir. Bu çabaların merkezinde engelli insanlar olmalıdır.

Önlenemeyen işitme kayıplarının neden olduğu sorunların en başında ise işitme engellilerin diğer insanlarla iletişim kurmakta yaşadığı sorunlar geliyor. Bu da işitme engelli bireylerin sosyal ve duygusal hayatlarına olumsuz etki ediyor.

İEEF olarak bizleri harekete geçiren ideal hepimizin sağlıklı, rahat ve onurlu bir yaşam sürdürebildiği eşit şartlarda toplumsal yaşama katılabileceği ve eşit şartlarda hizmet alabileceği, günlük yaşamlarını kolaylaştırabilecek projeler yaratmak ve hayata geçirmektir.

İşitme engelliler görünen hiçbir kusurları olmadığından en az dikkat çeken ve toplum içerisinde zor fark edilen engel grubudur. Sessiz azınlığı oluşturan işitme engelli bireylerin hareket sınırlaması ötesinde pek çok problemle karşı karşıya kaldığı da bir gerçektir. Bu bağlamda duyamama ve konuşamama yoksunlukları işitme engelli bireylerin her türlü bilgiye erişiminin önüne geçmekte, haber alma hak ve özgürlüğünü sınırlamakta, eğitim alma haklarını kısıtlamakta bu da beraberinde öğrenme zorluğu ve bilinç gelişimlerini tamamlamalarını zorlaştırmaktadır.

İletişim yoksunluğu ve öğrenme zorluğu dil gelişimlerinin önüne geçmekte ve bu eksiklik nedeni ile işitme engelli bireylerin ortalama kelime dağarcığı 150 kelimeden oluşmaktadır. Dolasıyla günlük dilde kullanılan her kelimenin karşılığı İşaret Dilinde bulunmamaktadır. Bu yüzden toplumda yerleşik yanlış kanının aksine işitme engelli ile yazışarak iletişim kurulabilmesi mümkün olamamaktadır. Yine bu yoksunluk nedeni ile okuduklarını anlamakta, yorumlamakta ve geri bildirim noktasında büyük problemler yaşamaktadırlar.

Mevcutta işaret dilinde hizmet veren bu görüntülü destek merkezinde amaç yaşanılan sorun her ne olursa olsun, hangi alanda olursa olsun işaret diline hâkim personel ile sorunun şartlar elverdiğinde çözüme götürülmesidir. 

DUYMADIĞIMIZ BİR DÜNYAYI ANLAMAK İÇİN SİZLERİN YANINDAYIZ

SİZLERE YARDIMCI OLABİLMEK ADINA KAMERANIN DİĞER UCUNDAYIZ

Shopping Cart